Generalforsamling  03.03.2023

Punkt 1.

Per Hummelgaard blev valgt som dirigent.

Ref: Keld Mathies

Generalforsamlingen er lovlige indkaldt.

Formanden beder om 1 minut stilhed for Kim Bretner.

Punkt 2.

Formandens beretning.

Blå stue har renoveret deres skur..

Formanden tager på sine skulder, at der var forvirring i forhold til hornfisk konkurrence og standerhejs.

Formanden udtrykker bekymring omkring manglende deltagelse I foreningens arrangementer.

Det foreslås at Facebook og hjemmesiden holdes opdateret.

Kassereren foreslår, at der kan sendes besked om arrangementer på SMS.

Et bud fra salen var, at bestyrelsen måske skulle være mere synlige i området, så arrangementer kan blive annonceret på den måde.??

Punkt 3.

Der blev kommenteret mangler i forhold til det er udmeldte budget.

Der var ibla. ikke taget kopier nok.

Der afholdes ti minutters pause så alle kunne nå se udleveret papirer. Der var udtalt kritik af dette. Noteret

Kasseret redegjorde mundtligt for budget og kassereren lover at få styr på dette efter generalforsamling.

Mellemstallet er faldet fra omkring 90 til 60. så kontingent og opsparing bliver lavere i 2023.

P.t. er der ca 82.000 på opsparingen til bygning af nyt klubhus, der er cirka 8000 til driften.

Det foreslås fra salen at at kontingent skal fremstå tydeligere i budgettet og hvad der henlægges til opsparing.

Det er tidligere besluttet at kontingent på 400 kr. deles i kontingent 200 kr og opsparingen 200 kr.

Der var et spørgsmål i forhold til udlæg for reparation og vedligeholdelse cirka 16.000 kr.

Det oplyses, at det indeholder fliseprojekt – plus reparation af græsslåmaskine – plus udlæg til blå stue.

Regnskabet blev efterfølgende godkendt.

Punkt 4.

Der er forslag til ændring af vedtægter. Banken har bedt om at vedtægterne fremover indeholder at to personer, formand og kasserer for adgang til hævekort. Tidligere har der været adgang til hævekort, men nu vil det blive gjort lovligt fordi det fremgår af vedtægterne. Vedtaget.

Punkt 5.

Der er ingen indkomne forslag

Punkt 6.

Flappi i foreslår ,at klubhuset bliver repareret frem for at der bliver lavet en ny bygning ,da dette bliver for dyrt i nutids priser.

Det er vedtaget af klubhuset renoveres oppefra og ned. Projekt nyt klubhus er skrinlagt.

Den nye bestyrelse udarbejder en plan for renovering.

Punkt 7.

Drøftelse af fremtidigt kontingent.

Der er forslag om at kontingentet nedsættes til 300 kr. eller at vi bibeholder de nuværende 400 kr.

Bekymring er at forhøjelse af kontingent vil mindske medlemstallet yderligere.

Det er flerstemmigt vedtaget at vi bibeholder de 400 kr. -som bestyrelsen råder over i forhold til drift og renovering af klubhus.

Punkt 8.

Kenneth Jensen er valgt som formand.

Keld Mathies er genvalgt som bestyrelsesmedlem to år.

René Sonneborg genvalgt som suppleant

Peter Jensen valgt som revisor for to år.

Som revisorsuppleant vælges Mette Andersen

Punkt 9.

Eventuelt. Der blev endnu en gang drøftet bekymring for det faldende medlemstal.

Måske skulle man lave et eller andet der kan give en god modtagelse for nye medlemmer. Eventuelt i samarbejde med havneudvalget. Den nye bestyrelse arbejder videre med dette