Vedtægter

1. Klubbens navn: Skibhusenes Have- og Bådeklub Klubbens formål: At holde sammen på have- og bådefolket, med bl.a. arrangementer som, standerhejsning, pokalsejlads m.m. – og hvad vores bestyrelse finder på.

2. Bestyrelsen skal sørge for at sejlrenden bliver afmærket hvert forår, samt at vores klubhus m.m. er i orden. Klubhuset er røgfrit.

3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges for 2 år, samt 1 suppleant der vælges for 1 år. Fordeling ved valg: Formand og 1 bestyrelsesmedlem Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer Regnskabet skal revideres af 2 revisorer, der vælges for 2 år og 1 revisor der vælges hvert år. Enten formand eller kasserer skal være bosiddende i Skibhusene. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

4. Der kan udstedes prokura til den enhver tid siddende kasserer og formand så disse kan disponere alene på kontoen. Der kan udstedes betalingskort til disse.

5. Kontingenter skal være betalt inden 1. marts. (senest før generalforsamlingen).

6. Som medlemmer kan optages enhver med have- eller bådeplads i vores område, samt folk med særlig tilknytning hertil. Enhver optagelse afgøres af bestyrelsen.

7. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i marts måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, Samt af medlemmerne,- såfremt 1/3 ønsker det. Af denne 1/3 skal mindst 2/3 møde op. Faste aktiviteter: Oprydningsdag i maj måned. Standerhejsning i maj måned Pokalsejlads i august måned Afriggerfest i sidste halvdel af oktober måned.

8. Foreningen kan kun opløses såfremt 2/3 af medlemmerne ønsker det. Ved evt. opløsning skal kassens midler fordeles ligeligt mellem tilbageværende medlemmer.

9. Misligholdelse og brud på love og regler vil blive vurderet af bestyrelsen og kan i værste fald medføre eksklusion, som dog skal bekræftes på kommende generalforsamling. Undtagelsesvis har bestyrelsen beføjelse til at ekskludere medlemmer, der ikke har betalt kontingent til tiden.

10. Medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Medlemmer og deres ægtefælle/partner kan deltage i alle aktiviteter. Beboere i Skibhusene er velkommen som gæster til pokalsejllads og røgsmag dag. Hornfiske dag kan gæster deltage i Skippers båd.

11. Der vil blive oplyst om aktiviteter m.m. på opslagstavlerne, hvor medlemmerne har pligt til at orientere sig.

12. Der henstilles til at opretholde ro og orden, samt være behjælpelig ved evt. arbejde på området.

Revidering af love og regler. Skibhusene d. 03. marts 2023.

Bestyrelsesformand: Kenny Jensen

Kassér: Nicolas Givaudan

Bestyrelsesmedlem: Keld Mathies

Bestyrelsesmedlem: Karsten Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Frank Christensen

Suppleant: Rene Sonnenborg