Generalforsamling Skibhusene Have og bådforening   d. 8 marts 2024

 1. Per valgt som dirigent, Keld valgt som referent. Per orienterer, at generalforsamlingen er
  lovlige indkaldt. Der er 18 personer fremmødt
 2. Formandens beretning. Formanden beder om 1 minut stilhed for Per Mortensen, Jørgen
  Møller og Eddy Jacobsen.
  Formanden ønsker bedre fremmøde til næste års generalforsamling.
  Der har været et ok fremmøde til arrangementer. Der appelleres dog til, at man gerne tage
  venner med eller at man kan tilbyde andre med på en sejltur, når der f.eks er pokalsejlads.
  Der gives en stor hånd til Karsten, Peter, Jimmy, Knud, Dennis Algren. Fantastisk
  arbejde de har lagt i at renoverer klubhuset.
  En stor tak til Keld Mathies og hans hustru ,som tog initiativ til opfyldning af sandsække
  ved første højvandsvarsel.
  Formandens beretning godkendt.
 3. Det noteres som bemærkning, at en udgift for møder var noteret to gange. Det bliver rettet.
  Det er gået godt med arrangementer og der har kun været ikke mindre underskud. Og alt et
  godt år. Regnskabet godkendt.
 4. Indkomne forslag. Se bilag
  Alle forslag godkendt. Vedtægterne omskrives.
 5. Der er ingen ændringsforslag i forhold til kontingent. Kontingent fortsætter ændret.
 6. Kasserer Nicolas Givaudan ønsker ikke genvalg.
  Der er ikke umiddelbart nogen der bliver valgt til posten som kasserer.    (Forslag i
  indkommende forslag imødekommer dette. ”Undtagelsesvis kan generalforsamlingen vælge
  bestyrelse, som derefter kan konstituerer sig på diverse bestyrelsesposter, som tilgodeser/sikre foreningen
  og dens drift”)
  Jørgen Overby valgt som bestyrelsesmedlem.
  Frank Kristensen genvalgt som bestyrelsesmedlem.
  Rene Sonneborg genvalgt som Bestyrelsessuppleant.
  Carsten Nielsen genvalgt som bestyrelsesmedlem.
  Mette Andersen valgt til Revisor for 2 år.
  Nicolas Givaudan valgt som Revisorsuppleant for 1 år
  Bestyrelsen konstituere sig efterfølgende. Det betyder, at hvis bestyrelsen ikke finder en
  kasserer, tager de opgaven på sig.
 7. Eventuelt. Ingen punkter under eventuelt.
  tak for god ro og orden.
  Ref Keld


  Bilag:
  Forslag 1. til ændringer af vedtægter.
 8. Punkt 2 i vedtægter ændres til: bestyrelsen samarbejder med øvrige
  bådeklubber omkring afmærkning af sejlrenden. Bestyrelsens sikker at
  klubhuset bliver vedligeholdt. Klubhuset er røgfrit.
 9. Punkt 3 i vedtægter ændres til: bestyrelsen består af fem medlemmer, der
  vælges fra to år, samt 1 suppleant der vælges for 1 år. Fordeling ved valg:
  formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Kassereren og 2
  bestyrelsesmedlemmer i lige år. Regnskabet skal revideres af to revisorer,
  der vælges fra to år. 1 revisorsuppleant vælges hvert år. Foreningen tegnes
  af den samlede bestyrelse og kontingent besluttes på generalforsamlingen.
  Undtagelsesvis kan generalforsamlingen vælge bestyrelse, som derefter kan
  konstituerer sig på diverse bestyrelsesposter, som tilgodeser/sikre
  foreningen og dens drift.
  3.. Punkt 7 ændres til: generalforsamlingen afholdes en gang årligt i marts
  måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, samt    
  at medlemmer, samt af 1/3 af medlemmerne. Af denne 1/3 del, skal mindst 2/3
  møde op. Faste arrangementer afholdes af bestyrelsen – stander hejsning i
  maj måned, en årlig oprydnings dag i samarbejde med Skibhusene havneudvalg,
  pokalsejlads, samt Standerfald i oktober, november.
  Forslag 2. til generalforsamling. (Forkortet af referent)
  Kan udvalget Skibhusene trafikudvalg som p.t. består af Andreas Trettin, Per
  Hummelgaard, Lars Thomsen og Kenney Wiig, få opbakning fra
  generalforsamlingen til at understøtte deres synspunkter om at øge trafik
  sikkerheden i Skibhusene