Referat af generalforsamling 10-3-17

38 medlemmer var mødt til generalforsamling.

  1. Per Hummelgaard blev valgt som dirigent og Tina Madsen som referent.
  2. Formandens beretning godkendt og vi afholdt et minuts stilhed til minde om afdøde Carsten Thomsen, Per Larsen og Allan Christensen.

Tak til Banjo for sponsorat gennem tiden, som han nu har opsagt.

  • Regnskabet blev godkendt.
  • Forslag om vedtægtsændring stk. 3 i love og regler:

”3/5 af bestyrelsen heraf enten formand eller kasserer samt 1 revisor skal være bosiddende i Skibhusene” ændres til ”formand eller kasserer skal være bosiddende i Skibhusene” Forslaget vedtaget med 30 stemmer for, 1 mod og 7 blanke.

Forslag om indførsel af egen vand i klubhus (tilslutningspris ca. 35.000 kr) blev vedtaget med 37 stemmer for og 1 blank.

  • Fastsættelse af kontingent:

Det blev vedtaget at kontingentet stiger med 100,- til i alt 400,- fra år 2018.

  • Valg til Bestyrelsen:

Formand: Per Hummelgaard 2 år

Kasserer: Tina Madsen 1 år

Bestyrelsesmedlem: Peter Mortensen 2 år

Bestyrelsessuppl.: Lars Leander 1 år

Revisor: Jonna Klausen 2 år

Revisorsuppl.: Jesper Holm 1 år

  • Evt.:

Jonna opretter en lukket facebook gruppe, Skibhusenes Have- og bådeklub, som man kan melde sig til, hvis man vil. Denne er primært en informationsgruppe.

Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden, og efterfølgende spiste vi medbragt mad. SHB gav en øl/vand.